ECVET Projects places cookies on your computer to help improve this website. To find out more about the cookies, see our cookie policy.

Click below for a brief summary of each Bulletin in French and German and the table of content in official EU languages.

Key Brief Summary Brief summary
Table of content Table of content


Issue 7, February 2012

7. vydanie, február 2012

7. vydanie časopisu ECVET obsahuje

  • úvodník Christiana Lettmayra, výkonného riaditeľa centra CEDEFOP o aktívnom zapojení sociálnych partnerov do zavádzania spoločných európskych nástrojov programu VET;
  • článok o posledných podujatiach v rámci ôsmich európskych pilotných projektov 1. generácie (výzva 2008 – 2012) a hlavných odovzdaných posolstvách;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom CPU Europe, ktorý je súčasťou zásadnej reformy systému odborného vzdelávania a školení (VET) vo francúzskej komunite v Belgicku;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom MENECVET, ktorého cieľom je preskúmať súlad kvalifikácií francúzskeho ministerstva školstva v rámci systému VET s princípmi systému ECVET;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom EASYMetal, v rámci ktorého sa vytvárajú a testujú metódy a nástroje na zvýšenie transparentnosti a priepustnosti na rozhraní medzi vzdelávaním, ktoré predchádza odbornému vzdelávaniu, a odborným vzdelávaním v Nemecku;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom ICARE, ktorého cieľom je vytvoriť model rozlišovania v oblasti osobnej starostlivosti a nastoliť vzájomnú dôveru medzi zaangažovanými partnerskými štátmi;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom 2get1care, ktorého snahou je vytvorenie prístupu zameraného na možnosť presúvania zložiek vzdelávania v rámci zdravotníckych profesií medzi jednotlivými odbormi a štátmi;
  • celý rad správ;
  • prehľad koncepcie spoločnej záverečnej konferencie o európskych pilotných projektoch konanej 22. – 23. februára 2012.